Soovid luua selgust
ja teha õigeid otsuseid?

Võta ühendust siin.

Coaching

Coaching on juhi arengu intensiivmeetod, kus personaalne coach aitab luua selgust keerukates olukordades, leida üles oma tegelikud eesmärgid ja mõista enda ning teiste inimeste käitumise põhjusi.
Samuti aitab coach treenida edu saavutamiseks vajalikke oskusi ning mõjutamistehnikaid.
Coachingu erinevust teistest isiksuse arendamise meetoditest võib iseloomustada läbi autojuhtimise metafoori:
Konsultant annab nõu, kuidas autot juhtida
Mentor näitab nippe oma autojuhtimise kogemusest
Coach julgustab sõitma tundmatul territooriumil, aitab seal teed leida, juhtimioskusi arendada ja õigeks ajaks sihtpunkti jõuda.
Nii nagu autot, nii ka coachinguprotsessi juhib alati coachitav juht ja coach “jälgib sõitu kõrvalistmelt”. Kõik otsused oma arenguteel teeb juht ja coach pakub vaid meetodeid ning esitab väljakutseid. Coachi tegevuse kohta on öelnud üks Eesti tippjuht: “Coach küsib Sult küsimusi, mida Sa ise endalt ei küsi. Ja kui küsikski, siis jätaks neile vastamata.”


 

Test: Kas coaching sobib Sulle?

Hinda skaalal 1-st 5-ni (1=pole üldse nõus, 5=olen täiesti nõus), kuivõrd tõesed on allolevad väited Sinu jaoks:

Olen alati kokkulepitud ajal kohal

Praegu on minu jaoks just õige aeg coachinguks

Pean oma sõna ilma sisemise võitluse ja saboteerimiseta

Olen valmis katsetama uusi mõtteviise ja tegevusi

Olen coachiga avameelne ja otsekohene

Olen valmis muutma käitumisi, mis takistavad mind edu saavutamast

Pean coachingut väärt investeeringuks oma elus


Allikas: Academy of Coaching and NLP


Soovid coachingust rohkem teada? Palun anna endast märku siin.

Tulemused

Kvaliteetne personaalne coaching on aidanud juhtidel jõuda nende jaoks oluliste tulemuste saavutamiseni, näiteks:

 • julgete eesmärkide seadmine ja saavutamine
 • oma missiooni teadvustamine
 • keerulisest olukorrast väljatulek
 • eneses seni teadvustamata võimete avastamine
 • inimeste “lugema” ja motiveerima õppimine
 • töö ja isikliku elu harmoonia saavutamine
 • stressi vähenemine
 • kergelt ja loomulikult saavutama õppimine
 • oma tõeliste soovide väljaselgitamine

Meeskonnacoaching

Kaasaegses kiiresti muutuvas ja kompleksses maailmas on edu aluseks meeskonnatöö. Ükskõik kui võimekas ja kogenud juht ka poleks, üksinda suurepärasete tulemuste saavutamine on keeruline ja kurnav. Hästi kokku töötav meeskond näeb olukordi läbi erinevate silmapaaride. On initsiatiivikas, leiab lahendusi ning viib need entusiastlikult ellu.

Tulemuslike meeskondade puhul olen täheldanud alljärgnevaid tunnuseid:

 • selged eesmärgid ja prioriteedid
 • usaldus ja psühholoogiline turvalisus
 • motivatsioon ja pühendumine
 • üksteisele tagasiside andmine
 • võime meeskonnana õppida

Meeskonnacoaching on oluliselt keerulisem ja mitmetasandilisem, kui individuaalne coaching. Enamasti on tegemist isiksustega, kelle varasemad kogemused, pürgimused ja isiklik tööstiil on üsna erinevad. Probleemses meeskonnas tekitavad need pingeid. Heas meeskonnas oskavad liikmed oma eripäradega üksteist täiendada.

Juhi jaoks teeb meeskonnas oluliste muutuste elluviimise keerukamaks asjaolu, et paljud käitumismustrid on alateadlikud. Seepärast on lihtne ka ise nendest märkamatult mõjutatud saada. Pole harvad ka juhtumid, kus juht on ise osade probleemide allikas. Seepärast on väljaõppinud ja kogenud coachi tähelepanekud oluliseks infoallikaks.

Näiteks öeldakse, et paljudes meeskondades on „elevant toas“. Kõik teavad probleeme, aga keegi ei räägi neist. Selle suhete või käitumiste elevandi nähtavakstegemine meeskonnacoachingul mõjub vabastavalt ja tekitab hea meeskonna „vaibi“.

Kasutan enamasti meeskonnacoachingu raamistikuks Peter Hawkinsi süsteemse meeskonnacoachingu mudelit, mida on õnnestunud autori enda käest õppida. Meeskonnacoachi roll on ajutine. Suurepärane tulemus on see, kui kokkulepitud sessioonide seeria lõpuks on coach muutnud enda mittevajalikuks ja meeskond leidnud üles oma parima sooritusvõime ning naudib seda. See protsess vajab aega ja pühendumist ning soovitud eesmärgini jõudmiseks tuleks arvestada 6 – 9 coachingusessiooniga ning julge ja aktiivse katsetamisega sessioonide vahelisel ajal.

Soovid äratada oma meeskonna varjatud potentsiaali? Võta ühendust siin.

Koolitused

Õppekorralduse alused

1. Üldsätted
Käesolev dokument sätestab alused Ivar Lukk Coaching OÜ poolt läbiviidavatele täiskasvanute täienduskoolituste õppekorraldusele.

2. Koolitusele registreerumine
2.1.Koolitusele registreerumiseks tuleb saata avaldus e-posti aadressile info@ivarlukk.com alljärgneva informatsiooniga:
– osaleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood
– osaleja tööandja ja ametikoht
– osaleja e-posti aadress
– koolituse eest tasuja rekvisiidid arve esitamiseks
2.2.Registreerumiseks saadetud avaldusele saadab koolituse läbiviija kolme tööpäeva jooksul e-posti teel vastuse, milles kinnitab registreerimise. Juhul, kui koolitusgrupp on juba täitunud, teavitab läbiviija järgmisest võimalusest soovitavast koolitusest osavõtuks.
2.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on hiljamalt kaks nädalat enne koolituse algust.
2.4.Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel hiljemalt üks nädal enne koolituse toimumist kutsed, millel on märgitud koolituse toimumise koht, ajakava ja sõidukite parkimise võimalused.
2.5. Osalejatel on võimalus saada täiendavat infot koolituse organisatsioonilistest ja sisulistes küsimustest saates vastavad küsimused e-posti aadressile info@ivarlukk.com või helistades telefonil +372 5 177474.
2.6. Koolituse läbiviijal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitust edasi lükata teavitades registreerunud osalejaid sellest e-posti teel vähemalt kaks nädalat enne planeeritud koolituse algust. See teade sisaldab koolituse uusi kuupäevi. Koolitust võib edasi lükata maksimaalselt 9 kuud. Kui koolituse grupp ei täitu ka järgmiseks planeeritud ajaks, on koolituse läbiviijal õigus koolitus ära jätta, tagastades juba tasutud õppemaksud.

3. Koolituse kvaliteedi tagamine
3.1.Täiskasvanute täienduskoolitus viiakse läbi õppetööks sobivates seminari- või koolitusruumides, mis renditakse ruumide valdajatelt ja asuvad Tallinnas.
3.2.Ruumid on varustatud vajaliku audio- ja videotehnikaga ning nendes on tagatud tingimused praktiliste õppetegevuste läbiviimiseks.
3.3.Koolituse õppekava koostatakse koostöös vastava valdkonna tippspetsialistidega ning võimaluse korral taotletakse sellele asjaomase rahvusvahelise organisatsiooni akrediteering.
3.4.Koolitajad peavad omama koolitatava valdkonna pädevuse rahvusvaheliselt aktsepteeritavat tunnistust.
3.5.Koolituse kvaliteedi jälgimiseks ja mõjususe suurendamiseks kogub koolituse läbiviija osalejatelt tagasisidet. Selleks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

4.Koolituse läbiviimine
4.1.Koolitus toimub eesti keeles. Juhul, kui koolitust või selle osa viib läbi väliskoolitaja, toimub vastav osa inglise keeles.
4.2.Kahes keeles toimuva koolituse puhul selgitab koolituse läbiviija enne koolitust iga osalejaga välja tema keeleoskuse taseme ja vajadusel korraldab tõlkimise.
4.3.Koolituse materjalid on reeglina eesti- ja inglise keelsed.
4.4.Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
4.5.Konkreetse koolituse lõpetamise tingimused sätestab õppekava.
4.6.Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tõend või tunnistus
vastavalt Täienduskoolituse standardi §3-le.

5.Koolituse eest tasumine
5.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
Arve saadetakse e-posti teel ja tuleb tasuda arvel märgitud
tähtajaks.
5.2. Koolituse eest on võimalus tasuda graafiku alusel, mille kohta
sõlmib koolituse läbiviija maksjaga eraldi kokkuleppe.
5.3. Koolitusel osalemise õiguse annab tasutud õppemaks või kirjalik kokkulepe maksegraafiku osas.
5.4. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui õppija ei saa mõjuval põhjusel mõnel koolituspäeval osaleda, siis võib läbiviija pakkuda võimalust osaleda puudutud materjali omandamiseks järgmise grupiga vastavas moodulis.
5.5. Kui enne koolituse algust selgub, et registreerunud osaleja ei saa koolitusest osa võtta, siis õppemakse ei tagastata. Koolituse eest tasujal on võimalik tasutud õppemaksu puhul registreerida koolitusgruppi teine osaleja, teavitades sellest mitte hiljem, kui kolm päeva enne koolituse algust.

6. Isikuandmete kasutamine (töötlemine)
Ivar Lukk Coaching OÜ kasutab ja töötleb õppijate kohta
järgmisi andmeid: nimi, tööandja, ametikoht, kontakttelefon, e-posti aadress ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

7. Vaidluste lahendamise kord
Ivar Lukk Coaching OÜ ja koolitusel osaleja või koolituse eest tasuja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse see Harju maakohtus.

Coachingu meistriklass juhtidele

Kaasaegsetes organisatsioonides rakendatakse coachingut inimeste arendamiseks kolmel viisil. Tipp- ja keskastmejuhtidele tellitakse professionaalse coach’i teenus, töötajate arendamiseks koolitatakse välja organisatsiooni sisecoachid ning kõigi tasandite juhtidele õpetatakse coachivat juhtimisstiili.

Kursus valmistab osalejaid ette kõigi kolme rakendusviisi elluviimiseks. Ta treenib heal tasemel oskused sisecoachidele, annab tööriistad coachivaks juhtimiseks ning laob vundamendi professionaalse coachi oskustele. Lisaks sellele aitavad omandatavad oskused ka suhteid korraldada, keerukaid olukordi lahendada ja edukalt müüki teha.

Eelmistel kursustel osalenud juhid on coachiva juhtimisstiili tulemusena saavutanud töötajate initsiatiivi suurenemise, vähem “tulekahjusid”, eduka muutuste läbiviimise, hea sisekliima ja rahulolu oma tööst.

Coachinguoskusi ei ole võimalik omandada raamatuid lugedes, vaid seda õpitakse läbi kogemuse. Seepärast on kursus väga praktiline ning koolitusel osalejad saavad rohkelt võimalusi katsetada erinevaid tehnikaid, ära tunda, mis toimib ja mis ei toimi ning seeläbi salvestada uued oskused oma “rakumällu”.

Nimetame kursust meistriklassiks, kuna selle viivad läbi kaks International Coach Federationi Master Certified Coach’i: Duncan Coppock ja mina, Ivar Lukk. Jagame seal oma aastatepikkuse kogemuse kaudu omandatud oskusi ja püüame luua meeldejääva õpiteekonna.

Duncan Coppock on suurepärane coach ja mentor, kes on sadu coache viinud International Coach Federationi poolt sertifitseeritud coachi tasemele. Duncan on coachingumetoodika “ajukirurg”, kes suudab oma “skalpelliga” suhtluse algosakesteks lahti võtta ja parimal kujul uuesti kokku panna. Ainuüksi tema koolituse kuulamise ja küsitlemise plokid on suhtlusoskusi põhjalikult muutev kogemus.

Duncani teadmised ja kogemused on aukartust äratavad. Ta tegeleb coachinguga alates 1998. aastast ja on coachinud juhte USAs, Austraalias, viies Euroopa riigis, Malaisias, Singapuris ja Venemaal.

Duncani kirjutatud raamatu “The Self Factor. The Power of Being You. A Coaching Approach”, 2005 eessõnas ütleb coachingumetoodika üks alusepanijaid John Whitmore: “Harva tuleb mul ette raamatuid, millega niivõrd kogu südamest nõustun. Ainult selle stiil erineb veidi minu omast. Duncan on süsteemsem ja põhjalikum, kui mina.”
Oma pühendumist coachingu õpetamisele selgitab Duncan SIIN.

Kursuse teise treenerina lisan omalt poolt 25+ aastat tippjuhikogemust, neurolingvistilise programeerimise oskused NLP Master Practitioner’i tasemel ja üle 3000 tunni kogemust nii juhtide individuaalsest kui ka meeskonnacoachingust.

Õppekava:

Kursus on väga paindlik! Ta koosneb 2 moodulist (kokku 70 akadeemilist tundi, millest 48 akad t on auditoorne töö seminariruumis, 8 akad t on auditoorne töö veebikeskkonnas ja 14 akad t on iseseisev töö ning coachingupraktika). Kursuse lõpuks õppija:

 • tunneb International Coach Federationi (ICF) coachingukompetentse
 • oskab läbi viia struktureeritud coachingusessioone kasutades koolitusel õpitud mudeleid
 • oskab analüüsida coachinguprotsessi
 • teab, millistes olukordades rakendada coachivat juhtimist
 • oskab rakendada coachivat vestlust inimeste juhtimisel

Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis osaleda vähemalt 85%-l auditoorse töö sessioonidest (seminariruumi koolitused + webinarid) ja teostada 100% ettenähtud praktika. Coachingukompetentside omandamist ja coachiva vestluse oskusi juhtimissituatsioonides hinnatakse auditoorse töö käigus toimuva praktika käigus vaatluse teel. Iseseisva coachingupraktika sessioonide kohta koostavad koolitusel osalejad eneseanalüüsi etteantud formaadis.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse kursuse lõpetamisel Ivar Lukk Coaching OÜ tunnistus, mis sisaldab Täienduskoolituse standardi §3 sätestatud informatsiooni ja Self Factor Coaching’u poolt väljastatud tunnistus, et on läbinud kaks moodulit ICF poolt akrediteeritud kursusest. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse Ivar Lukk Coaching OÜ tõend, kus näidatakse ära koolitusel osalemise ulatus.

Osavõtjad, kes soovivad saada sertifitseeritud coachiks ja taotleda ICF Associate Certified Coach’i sertifikaati, saavad osaleda jätkukursusel “Professionaalne coach”, mis leiab aset 2024.aasta sügisel. Need kaks kursust kokku moodustavad ICF poolt akrediteeritud Level 1 väljaõppeprogrammi (registreeritud kui Self Factor Coaching, Coaching Mastery Training for Professionals). Kursus liigitub: 0031 Isikuarengu õppekavarühma (ISCED-F2013).

Ajakava:

1.moodul (2 + 1 päeva)
27.-28. märts ja 17.aprill 2024

2.moodul (2 + 1 päeva)
14.-15. mai ja 6.juuni 2024

Koolitus toimub Kadaka Konverentsikeskuses, Kadaka tee 4, Tallinn.

Auditoorne töö toimub seminariruumis, mille suurus ja akustilised omadused võimaldavad kuni 15 inimese grupikoolitust ning praktikate läbiviimist 2 – 4 liikmelistes gruppides. Ruum on varustatud audio-visuaalse esitlustehnikaga ning võimaldab konverentsikõnede teostamist veebis.

Veebikeskkonnas toimuv auditoorne õpe toimub Zoomi videoplatvormil, millega ühendumiseks peab õppijal olema personaalarvuti, kaamera ja Internetiühendus.

Koolitusgrupi suurus on 12 – 15 inimest.

Kahe koolitusmooduli hind on 2150 EUR + KM. Registreerumisel ja tasumisel enne 1.veebruari 2024 kehtib sõbrahind 1990 EUR+KM. Kui pärast kursusele registreerumist ja hinna tasumist tekkib takistusi kursusel osalemisel, on võimalik liituda järgmise koolitusgrupiga. Kursuse tasu ei tagastata.
Jätkukursuse “Professionaalne coach” hind on 1350EUR + KM.

Koolitajatega saab tutvuda ning osalejate kogemustest osa saada SIIN.

Kursus keskendub õppimisele läbi harjutamise ja avastamise. Osalejatel on võimalus omavahel oskusi lihvida ning läbi viia reaalset coachingut oma personaalse coachee’ga, kelle kursuse raames välja pakume. Lisaks sisaldab kursuse kava ka grupimentorlust.

Koolitusele registreerumiseks paluks saata e-mail aadressile info@ivarlukk.com näidates ära osaleja(te) nime(d), tööandja, ametikoha, e-posti aadressi ja koolituse eest tasuja rekvisiidid arve esitamiseks. Vastan e-meilile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Küsimustele vastan samalt e-posti aadressilt või telefonil +372 5177474.

Eelmise coachingukoolituse emotsioone võib näha SIIT.

Heade soovidega, Ivar

Minust

Olen üle 25 aasta juhtinud suuri ja väikseid ettevõtteid telekommunikatsiooni, panganduse, tootmise, kaubanduse, kinnisvaraarenduse ja infotehnoloogia valdkondades. Tuntumad nendest on olnud Forexpank, Tele2 Eesti ja Tallinna Väärtpaberibörs.

Olen juhina väärtustanud õppimist. Rahvusvahelise äri paremaks mõistmiseks läbisin London Business School’is magistriõppe ja inimesest põhjalikuks arusaamiseks 3-aastase transpersonaalse psühholoogia ja psühhoteraapia koolituse Tartus, Terviklik Mina Erakoolis. Põhjalikud neurolingvistilise programeerimise õpingud viisid NLP Master Practitioner’i kvalifikatsioonini.

2012. aastal omandasin coach’i kvalifikatsiooni USAs (Academy of Leadership Coaching and NLP). Areng coachina on viinud kõrgeima rahvusvahelise kvalifikatsioonini: International Coaching Federation omistas mulle Master Certified Coach’i (MCC) pädevuse. Meeskonnacoachi oskuste omandamiseks läbisin Peter Hawkins’i Systemic Team Coaching Master Diploma kursuse.

Senise elu kulg on toonud mind coachingu juurde, kus saavad kokku mitmekülgne töö- ja juhtimiskogemus, elu õppetunnid, teadmised inimese psühholoogiast ja coachingumetoodika valdamine.

Klientidelt

Uskumatu, et kuue tunniga on võimalik luua nii suur muutus! Sinu tehnika Ivar on nähtamatu, aga äärmiselt tõhus!
Isegi kui ma endale seda ei teadvustanud, siis tegelikult väga lihtsate küsimustega panid Sa mind iseendaga tööle. Ma sain niivõrd palju enesekindlust juurde, nii juhina kui ka inimesena. Kohtumiste eesmärgiks seadsin leida üles oma sisemine motivatsioon ja see eesmärk sai kuhjaga täidetud.

Aitäh Sulle ja loodan, et kohtume taas!

Tiina Kärner AS Tallinna Vesi Reoveepuhastusjaama juht

__________________________________________

Ma ei oleks osanud oodata sellist emotsiooni, sellist avanemist ja muutumist iseendalt! Coachinguseeria Ivariga andis mulle uue hingamise!
Võib-olla olingi läbipõlenud, tüdinenud, rutiinis, ma ei tea. Igatahes on sellest abi olnud meie ettevõttele ning lisaks on see kogemus
muutnud mind ka isiklikul tasandil.

Priit Filippov, Kompressorikeskus OÜ müügidirektor

__________________________________________

Mulle väga sobis Ivari coachimisstiil – ta kuulas huviga, küsis häid küsimusi ning suunas mind otsima vastuseid iseendas, andmata omapoolset hinnangut. Kohe pärast mu esimest kohtumist Ivariga tõusid mu müügitulemused mitmekordselt ning ma jätkasin kiiret kasvu ettevõttesiseselt kui ka isiklikult tasemel. Ma sain aru, et mingid “sõlmed” minu peas takistasid minu arengut ning nende “sõlmede” leidmine ning nendega tegelemine aitas taasleida minu sisemise sära.

Katrin Kiviselg, LGFG Fashion House Euroopa turuliider ja müügijuht

__________________________________________

Coachingu võimalus Ivariga tippjuhtide järelkasvuprgrammi raames tuli minu jaoks parimal võimalikul ajal. Kogenud coachina õnnestus Ivaril luua kiiresti usalduslik suhe. Coaching Ivariga aitas meelde tuletada mõningaid põhitõdesid, lõi selgust keerulistes igapäevastes asjades ning lõpuks aitas mul leida ka teatava sisemise rahu/tasakaalu, et minna edasi.

Klen Jäärats, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

__________________________________________

Coaching Ivariga aitas kontrollida tempot, heita pilk kaardile, et veenduda suuna õigsuses ja sammuda edasi kindlamalt. Vabad ja ühel lainepikkusel peetud arutelud Ivariga võimaldasid kergesti leida omaenese teooriatele kinnitust ja küsimustele vastusteseid. Resultaadiks käegakatsutavad tulemused konkreetsete tegevusplaanide ja järjepidevuse kaudu.

Martin Öövel – Statistikaamet – arenduste osakonna juhataja

_____________________________________________

Oma töös tunnen end kohati trammijuhina, kes peab kindlasti kella 11: 00-ks jõudma Koplisse. Ivar aitas selle trammi korraks peatada ja panna mind mõtlema, et kas ma pean ikka sinna jõudma kindlasti kella 11:00-ks ja kas Kopli on minu jaoks just see õige lõpp-peatus või on ka teisi mulle olulisi peatusi.

Indrek Halliste, põllumajandusameti peadirektor

___________________________________________

Sain Sinuga coachingust kogemuse, et kui küsida õigeid küsimusi, siis selgub, et probleemi polegi. Kõik on palju lihtsam ja vastused on siinsamas olemas!
Coachinguseeria tõstis oluliselt mu enesekindlust juhina ja õpetas inimesi paremini mõistma. Suur tänu Sulle!.

Meelis Münt, keskkonnaministeeriumi asekantsler

___________________________________________

Mis mind aitas ja inspireeris Sinu läbiviidud coachingu juures:
a) tugev vaade tulevikku ning pikem perspektiiv Sinu mõjutusel, isegi kui mul endal selleks algul valmisolek ning alateadvuse tasandil ka ehk soov/oskused puudusid
b) analüütiline lähenemine kombineeritud mitte-analüütilisega. Seda on raske kirja panna teemat lähemalt tundmata, aga oma meetodite ja küsimustega õnnestus saavutada “valmisolek” või avatus mõtetega edasi tegeleda ja uuele tasandile liikuda
c) julgustav, positiivne ja avatud õhkkond. Küsimused, mis andsid veendumuse, et Sind kuulatakse, mõistetakse ega seata mõtteid kahtluse alla vmt
e) paindlikkus eesmärkide seadmisel konkreetse kokkusaamise jaoks. Võimalus endale olulist teemat protsessi käigus suunata, samuti eesmärke täiendada või vastavalt vajadusele ka muuta

Usun, et need kohtumised valmistasid mind ette järgmisteks sammudeks.

Triin Parik, Training and Medical Standards Leader at F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel Switzerland

____________________________________________

Sinuga oli väga lihtne ühele lainele saada. Hakkad ust lahti tegema, ja avastad, et see on juba avatud. Jääb üle vaid sisse astuda. Coachimise kontseptsioon on mulle üldiselt meelepärane, aga Sinu suhtlemisviis tegi endalt küsimuste küsimise ja vastuste leidmise kergeks, mitte küll alati lihtsaks. Keeruliste ja ebameeldivate küsimuste esitamist iseendale proovid ju üldjuhul vältida, sest iga keeruline küsimus annab märku enese oskamatusest ja teadmiste puudusest. Sinu kaasabil sain need küsimused endale esitada nii, et ei tundnud end läbikukkununa. Vastuste leidmine ja järelduste tegemine toimus samuti positiivses võtmes. Järeldusele jõudmine tundus saavutuse ja edasiminekuna mitte tõdemusena, mis mul kõik veel puudu on. See kõik kokku innustab arenema, katsetama ja õppima.

Veelkord minu siiras tänu, Sulle, selle võimaluse saamise eest!

Kai Härmand, justiitsministeeriumi asekantsler

____________________________________________

Tänapäeval on kohutav janu õigete vastuste järele. Vastuste leidmisest olulisemgi on aga nende otsimine. Ja selle jaoks on kriitilise tähtsusega küsimuste küsimine. Ivaril on palju mõtlemapanevaid küsimusi ja mul on väga hea meel, et ta minult neid küsis. See pani mõtlema.

Silver Salla, Justiitsministeeriumi finants- ja varahaldustalituse juhataja

_____________________________________________

“Ivar aitas mul muuta tavapärast mõtteraamistikku ja läheneda oma probleemile teisiti ning see andis hämmastavaid tulemusi. Väga lühikese ajaga jõudsin ma valgustava sisekaemuseni ja lahendasin probleemi, millega olin pikka aega jännis olnud! Selle tulemusena on mu klientuur kasvanud märkimisväärselt.”

Cheryl McCormick, Ph.D. Carmel, California

____________________________________________

“Ivari vaikne ja sügav tarkus viis mind elu muutvate avastusteni. Hindan eriti tema ebatavalist võimet anda ruumi ja vaikust ja samas teada, millal esitada selline küsimus, millele vastamine paneb mitmeks minutiks mõtlema. Soovitan Ivarit coachina kõigile, kes soovivad oma elus kiiresti ja erektiivselt edasi liikuda.”

Mindy Kobara-Mates, PhD Evanston, Illinois

____________________________________________

“Ivar on mulle olnud suurepäraseks jõu, tarkuse ja inspiratsiooni allikaks. Ta annab tööriistad, mille abil saad muuta oma elu paremaks ning saavutada oma eesmärgid. Tema erakordne coachingu stiil aitab unistuste saavutamise poole liikuda palju kiiremini. Hoolimata sellest, kui õnnelik või edukas oled, Ivaril on alati midagi pakkuda.”

Jelena Nagorskaja, turundusjuht Portland, Oregon

Kontakt

Ivar Lukk Coaching OÜ
Prisma 4, Muraste
Harku vald, Harjumaa
Estonia
+372 51 77474
info@ivarlukk.com